به گزارش خبرگزاری برنا تهران ؛ در باب مسئله توسعه قلم فرسایی متعددی در کشور ایران،انجام پذیرفته است که در حوزه های گوناگون توسعه به نشر آثار وکتب خود پرداخته اند.