در شصتمین جلسه شورای شهر رشت  که به ریاست امیرحسین علوی برگزار شد، علی بهارمست با ۱۰رای مجددا به عنوان سرپرست شهرداری رشت منصوب شد.