مصطفی سالاری در احکام جداگانه‌ای آرش فرزام صـفت مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیلان را با حفظ سمت به عنوان دبیر مجمع مشترک توسعه اقتصادی استان و امیر محمدپور مدیرکل پدافند غیر عامل استانداری گیلان را با حفظ سمت به عنوان مدیر هماهنگی طرح ساماندهی رودخانه‌های استان منصوب کرد.

مجمـع مشـترک توسـعه اقتصـادی اسـتان بـا ترکیـب اعضـای کلیـدی سـتاد اقتصـاد مقاومتی و کارگروه تسهیل و رفع موانـع تولیـد بـه ریاسـت اسـتاندار و با عضـویت معـاون اقتصـادی اسـتاندار، رئـیس کـل دادگسـتری، فرمانـدهی سـپاه قـدس، رئـیس سـازمان برنامـه و بودجـه اسـتان، مدیران کل بازرسی، اطلاعات، صنعت، معدن و تجـارت، جهـاد کشـاورزی، حفاظـت محـیط زیسـت، تعـاون، کار و رفاه اجتماعی، میراث فرهنگی، صـنایع دسـتی و گردشگری و سـایر دسـتگاه هـای اجرایـی حسـب مـورد، برگـزار مـی گـردد و در خصـوص طـرح هـای فراگیـر و همسـان توسـعه اقتصـادی نظیـر طـرح ساماندهی و کنترل سیلاب رودخانـه هـای اسـتان، طـرح سـاماندهی و بهـره بـرداری چنـدمنظوره از آببنـدان هـا، طـرح گیـل پـارک، همچنـین طـرح هـا و برنامـه هـای سـرمایه گـذاری هـای کـلان اقتصادی و اشتغالزا در استان، تصمیم گیری می کند.

ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های ذیربط و مسئول در اجرای طرح ساماندهی رودخانه‌های استان و نظارت بر اجرای مفاد شیوه نامه طرح ساماندهی و کنترل سیلاب رودخانه‌های استان با تاکید بر نقش محوری شیوه نامه در کاهش مخاطرات ناشی از سیلاب رودخانه‌ها با اعمال اصول پدافند غیرعامل و مدیریت پیشگیری از بحران به عنوان هدف اصلی و بهره‌گیری از این ظرفیت در تأمین مصالح مورد نیاز دستگاه‌ها از جمله شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به عنوان هدف فرعی نیز بخشی از مأموریت ‌های محوله استاندار گیلان به مدیر هماهنگی طرح ساماندهی رودخانه‌های استان است.